علف تراش ( براش کاتر ) در بازار ایران با نام های دیگری نیز رایج می باشد مانند: علف زن – حاشیه زن – علف تراش یا همان براش کاتر که تماماً به یک دستگاه اطلاق می گردد.