موتور برق | ژنراتور : امروزه با توجه به این موضوع که در تمام ابعاد زندگی برق نقش اصلی را دارا می باشد