پمپ کفکش به پمپ هایی گفته می شود که پمپ در داخل آب قرار گرفته و آب را از کف مخزن یا چاه به سمت بالا پمپاژ می کند